UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

nr ###/mm/rrrr/<lit. woj><lit. miasta>#

Zawarta dnia dd-mm-rrrr w(e) <nazwa miasta>, zwana dalej "Umową",

pomiędzy:

Europejska grupa finansowa council spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy <bieżący adres siedziby>, pod numerem REGON 362725620, NIP: 8971814867, KRS: 0000581561, posługująca się nazwą skróconą e.g.f.c. sa występującej pod marką handlową PERSONAL FINANSE zwaną dalej Zleceniobiorcą,

<imie i nazwisko>, zam. przy ul. <nazwa ulicy, nr domu i mieszkania>

w(e) <kod pocztowy> <nazwa miasta> legitymujący się dowodem osobistym

seria *** nr, ****** nr Pesel: ***********

zwanym/zwaną dalej Zleceniodawcą

Strony potwierdzają, że w drodze dwustronnych negocjacji zgodnie ustalono co następuje:

§1
PRZEDMIOT ORAZ WARUNKI UMOWY

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego, a w szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do pozyskania na rzecz Zleceniodawcy ofert finansowych.
 2. Poprzez ofertę finansową rozumie się ofertę o parametrach finansowych pozyskanego i możliwego do udzielenia instrumentu finansowego bądź decyzję odmawiającą udzielenia takiego instrumentu.
 3. Parametry ofert finansowych wynikać będą z zadeklarowanych przez Zleceniodawcę wartości finansowych, na podstawie których instytucje finansowe przedstawią oferty udzielenia Zleceniodawcy określonej kwoty finansowania.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyszukania i przedstawienia Zleceniodawcy więcej niż jednej oferty, przy czym każda z nich pochodzić będzie od innej instytucji finansowej. Wyszukanie ofert dla Zleceniodawcy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do skutecznego zawarcia umowy, w szczególności dokonanie czynności faktycznych związanych z oferowaniem określonej kwoty finansowania poprzez przeprowadzenie podstawowych ustaleń z instytucjami finansowymi w sferze warunków i parametrów finansowych ofert oraz dokonanie ustaleń w zakresie możliwych terminów zawarcia umowy w poszczególnych instytucjach finansowych.
 5. Zleceniodawca zachowuje pełną swobodę w zakresie wyboru konkretnej z przedstawionych ofert, a Zleceniobiorca nie ingeruje i nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Zleceniodawcę wybory.
 6. Zleceniodawca dokonuje potwierdzenia zgodności z oczekiwaniami i wyboru oferty finansowej poprzez złożenie podpisu pod decyzją ostateczną zawierającą finalne parametry pozyskanej i zaakceptowanej oferty finansowej.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaakceptowania więcej niż jednej oferty i zawarcia więcej niż jednej umowy udzielenia instrumentu finansowego w tym samym czasie z różnymi instytucjami finansowymi, a także nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki prawne ewentualnego niepoinformowania instytucji finansowej o podpisaniu w tym samym czasie umowy udzielenia instrumentu finansowego z inną instytucja finansową. Zleceniobiorca oświadcza, że pouczył Zleceniodawcę o wszystkich skutkach prawnych niepoinformowania instytucji finansowej o zawieranych umowach typu kredytowego, a Zleceniodawca oświadcza, że w związku z pouczeniem złożył odrębne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który jest jej integralna częścią.
 8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do podejmowania w jego imieniu czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.
 9. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz podmioty współpracujące ze Zleceniobiorcą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 10. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca staje się wyłącznym reprezentantem Zleceniodawcy w zakresie jej przedmiotu.
 11. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Za zgodność z oryginałem, a także za zgodność ze stanem faktycznym dostarczanych Zleceniobiorcy dokumentów, wyłączna odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, zobowiązując się jednocześnie do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
 12. Zleceniodawca z tytułu niniejszej umowy zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w wysokości na zasadach określonych w §3, należnego Zleceniobiorcy za wykonanie niniejszej umowy na zasadach i w zakresie ustalonym w niniejszej umowie.
 13. Strony zgodnie ustalają, iż Zleceniodawcy nie przysługuje uprawnienie do przelewu wierzytelności powstałych w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy.

§2
USŁUGI DODATKOWE

 1. W terminie 10 dni od dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę decyzji ostatecznej obejmującej ofertę finansowania o parametrach finansowych pozyskanego i możliwego do udzielenia instrumentu finansowego, Zleceniodawcy przysługuje prawo do nabycia następujących pakietów dodatkowych usług:
  1. pakietu medycznego;
  2. pakietu prawnego.
 2. Pakiet medyczny obejmuje następujące usługi:
  1. dostęp do Placówek własnych (LUX MED i Medycyna Rodzinna);
  2. dostęp do ogólnopolskiej sieci 500 Placówek współpracujących z zakresem usług placówek opisanym na Portalu Pacjenta;
  3. dostęp do 2 konsultacji lekarskich rocznie;
  4. konsultacje za 50 zł każda do wybranych lekarzy specjalistów;
  5. 20% rabatu na pozostałe usługi ambulatoryjne świadczone w Placówkach własnych LUX MED (LUX MED i Medycyna Rodzinna).
 3. Pakiet prawny obejmuje następujące usługi:
  1. bieżące konsultacje prawne wykonywane w formie telefonicznej asysty (informacji) prawnej przez doświadczonych prawników dla zleceniodawcy oraz w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. przesyłanie tekstów aktów prawnych na życzenie, w formie elektronicznej, tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego (zarówno obowiązujące jak i archiwalne);
  3. przesyłanie wzorów umów i pism należących do powszechnego obrotu na życzenie Klienta w formie elektronicznej lub faksem;
  4. informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
  5. informowanie teleadresowe o właściwych miejscowo instytucjach dla dowolnego adresu na terenie RP, sądy, prokuratury, samorządowe kolegia odwoławcze, urzędy skarbowe, kancelarie notarialne, komornicze.
 4. W przypadku wyboru któregokolwiek z pakietów przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do odsprzedaży na warunkach preferencyjnych. Zleceniodawca ma zatem prawo do zapłaty za pakiet medyczny kwoty 1 zł na jeden rok, a za pakiet prawny 1 zł plus 23% VAT, tj. 1,23 zł. Na jeden rok, przy czym preferencyjna cena obu pakietów przysługuje wyłącznie Klientom Zleceniobiorcy. Za pakiet podstawowy objęta jest osoba wyłącznie dorosła w wieku 18 do 70 lat.
 5. Preferencyjna cena obu pakietów przysługuje wyłącznie Klientom Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem § 2 pkt., 9 i 10
 6. W przypadku Klientów, którzy w chwili złożenia oświadczenia o wyborze pakietu medycznego ukończyli 70 rok życia, cena za pakiet medyczny wynosi 180,00 zł za jeden rok, przy czym warunkiem uruchomienia pakietu medycznego jest dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia umowy kredytu/pożyczki na rachunek bankowy 84 1750 1064 0000 0000 3428 9506.
 7. Zakres usług objętych wyżej wymienionymi pakietami, a także cena tych pakietów są wynikiem uzgodnień dokonanych przez Zleceniobiorcę z podmiotami uprawnionymi do świadczenia tego rodzaju usług.
 8. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż zakres usług objętych pakietami medycznym i prawnym, jak i cena tych pakietów mają zastosowanie wyłącznie dla Klientów Zleceniobiorcy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego Zleceniodawca traci prawo do nabycia pakietu medycznego i/lub prawnego na zasadach opisanych powyżej. W takim przypadku cena pakietu medycznego wynosi 1.080,00 PLN za jeden rok, a cena pakietu prawnego wynosi 2.000,00 PLN za jeden rok.
 10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego po nabyciu pakietu medycznego i/lub prawnego Zleceniodawca traci prawo do nabycia tych usług na warunkach preferencyjnych. W takiej sytuacji cena odsprzedaży pakietu medycznego wynosi 1.080,00 PLN za jeden rok, a cena odsprzedaży pakietu prawnego wynosi 2.000,00 PLN za jeden rok.
 11. W przypadku, o których mowa w § 2 pkt. 6 umowy, w razie odstąpienia od niniejszej umowy o świadczeniu usług pośrednictwa finansowego Zleceniodawca traci prawo do nabycia pakietu medycznego i/lub prawnego. W takim przypadku cena pakietu medycznego wynosi 2.160,00 zł za jeden rok, a cena pakietu prawnego wynosi 2.000,00 zł.
 12. W przypadku, o których mowa w § 2 pkt. 6 umowy, w razie odstąpienia od niniejszej umowy o świadczeniu usług pośrednictwa finansowego po nabyciu pakietu medycznego i/lub prawnego Zleceniodawca traci prawo do nabycia pakietu medycznego i/lub prawnego. W takim przypadku cena pakietu medycznego wynosi 2.160,00 zł za jeden rok, a cena pakietu prawnego wynosi 2.000,00 zł.
 13. Zleceniodawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, może zlecić Zleceniobiorcy opracowanie kompleksowej koncepcji optymalizacji finansowej, uwzględniającej aktualną sytuację Zleceniodawcy. W ramach przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się uwzględnić istniejące w chwili realizacji zlecenia warunki proponowane przez krajowe instytucje finansowe.
 14. Przygotowanie kompleksowej koncepcji optymalizacji finansowej obejmuje w szczególności:
  1. pozyskanie raportów ze wszystkich dostępnych baz, w których gromadzone są dane finansowe Zleceniodawcy (w sytuacji złożenia osobnego wniosku przez Zleceniodawcę);
  2. pozyskanie zaświadczeń o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego(w sytuacji kiedy są wymagane);
  3. ocena zdolności do spłaty zobowiązań krótko i długoterminowych, wraz z oceną możliwości ich zabezpieczenia;
  4. zestawienie dostępnych na rynku finansowym i dostosowanych do aktualnych możliwości finansowych Zleceniodawcy ofert czynności o charakterze kredytowym;
  5. doradztwo finansowe w wyborze optymalnej oferty;
  6. pozyskanie raportu BIK wraz z przygotowaniem analitycznej analizy raportu BIK;
  7. opracowanie raportu końcowego obejmującego świadczenia określone w pkt a) - f) w postaci formularza analizy.

§3
WYNAGRODZENIE

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w wysokości zdefiniowanej w zaakceptowanej przez Zleceniodawcę Decyzji Ostatecznej stanowiącej integralny element umowy.
 2. Wynagrodzenie wskazane w Decyzji Ostatecznej jest jedynym wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu należytej realizacji usługi pośrednictwa finansowego.
 3. W przypadku zlecenia przez Zleceniodawcę usługi optymalizacji finansowej, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości ustalonej w drodze dwustronnych uzgodnień i zawartej w aneksie do niniejszej umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Do tak ustalonego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
 5. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy określone w ust. 1 zapłacone zostanie zgodnie z wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturą/rachunkiem oraz zatwierdzonymi poprzez złożenie podpisu przez Zleceniodawcę drukami poleceń przelewów, według wzoru, który stanowi integralną część przedmiotowej Umowy.
 6. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Bankowy Zleceniobiorcy 84 1750 1064 0000 0000 3428 9506.
 7. Mając na uwadze regulację prawną zawartą w art. 485 kpc Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury/rachunku bez konieczności podpisania jej przez Zleceniodawcę.
 8. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu współpracy, w przypadku zaistnienia konieczności, zapłaty kosztów uruchomienia instrumentu finansowego przed jego faktycznym uruchomieniem na konto Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wybrać i uruchomić stosowną procedurę finansowania kosztów wymaganych przez Instytucję finansową a następnie Zleceniobiorca ma prawo obciążyć w/w kosztami Zleceniodawcę, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. W takiej sytuacji Zleceniobiorca doliczy do wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy koszty uruchomienia instrumentu finansowego. Powyższa czynność wymaga porozumienia stron przedmiotowej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Zleceniodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie składanych oświadczeń na temat współpracy ze Zleceniobiorcą w środkach masowego przekazu.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na przelew wierzytelności istniejących oraz przyszłych przysługujących Zleceniobiorcy w oparciu o niniejszą Umowę na rzecz osób trzecich oraz związane z tym przekazanie danych osobowych Zleceniodawcy podmiotowi, który nabywa wierzytelność.
 11. Strony zgodnie ustalają, że do czasu wyboru pozyskanej przez Zleceniobiorcę oferty i jej akceptacji przez Zleceniodawcę poprzez złożenie podpisu pod decyzja ostateczną, Zleceniodawca może odstąpić od przedmiotowej umowy bez ponoszenia kosztów
 12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego na podstawie §3 ust 1 niniejszej umowy w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez Zleceniobiorcę.
 13. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych i odstępnego.

§4
NADZWYCZAJNA ZMIANA SYTUACJI ZLECENIODAWCY

 1. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość zmniejszenia, rozłożenia na raty albo anulowania przysługującego mu wynagrodzenia ustalonego zgodnie z postanowieniami §3 w sytuacji gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  1. Przedmiot zawartej umowy utracił w przeważającym lub znacznym stopniu dla Zleceniodawcy znaczenie, w sposób przezeń niezawiniony, skutkujący rezygnacją z zawarcia umowy pożyczki/kredytu lub odeń odstąpienie.
  2. Sytuacja majątkowa lub finansowa Zleceniodawcy jednoznacznie wskazuje, iż nie jest w stanie jej ponieść bez szkody dla utrzymania siebie lub swojej rodziny.
 2. Wniosek o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub anulowanie należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca winien przesłać na adres Zleceniobiorcy wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wskazanych powyżej kryteriów.
 3. Zleceniobiorca rozpatrzy przesłane pismo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty doręczenia.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku, o którym stanowi ust.2 Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy informację o przyczynach opóźnienia oraz wskaże przewidywalny termin rozpatrzenia wniosku, który nie może przekroczyć 90 dni.
 5. Do czasu rozpatrzenia wniosku, o którym stanowi §4 ust. 2 Zleceniobiorca wstrzymuje wszelkie czynności względem Zleceniodawcy związane z dochodzeniem należnego wynagrodzenia.
 6. Zleceniodawca może wnieść przedmiotowy wniosek na oficjalnym formularzu dostępnym w oddziale oraz na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem http://www.personalfinanse.pl/.
 7. Odpowiedź na wniosek Zleceniodawcy zostanie dostarczona na adres wskazany we wniosku, a w razie jego braku na adres Zleceniodawcy widniejący w niniejszej umowy.

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących usługi pośrednictwa finansowego realizowanej lub zrealizowanej na rzecz Zleceniodawcy uprawniony jest on do wniesienia reklamacji, w której zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usługi wraz z oczekiwanym sposobem ich usunięcia lub skorygowania.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. bezpośrednio w każdym oddziale Zleceniobiorcy za pisemnym potwierdzeniem złożenia
  2. na adres pocztowy Zleceniobiorcy
  3. W drodze telefonicznej na wskazany nr infolinii reklamacyjnej w godzinach 8:00–16:00
 3. Reklamacja może być złożona w formie:
  1. Pisemnego wystąpienia
  2. Na oficjalnym formularzu Zleceniobiorcy, dostępnym w każdym oddziale oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.personalfinanse.pl/
  3. Telefonicznie pod nr: 71 715 23 17
 4. Wszystkie formy zgłoszenia reklamacyjnego wskazane w ust. 3 są równoważne
 5. Zgłoszenie reklamacyjne zostaje rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 2
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 5 nie jest możliwe lub nadmiernie utrudnione, Zleceniobiorca przekaże w drodze pisemnej Zleceniodawcy informację, w której:
  1. Określony zostanie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty sporządzenia przedmiotowej informacji.
  2. W razie konieczności wezwie do uzupełnienia reklamacji o dodatkowe informacje lub dostarczenie dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 7. Od rozpatrzonej reklamacji Zleceniodawcy przysługuje odwołanie rozpatrywane przez Rzecznika Interesów Klienta.
 8. Odwołanie wymaga przytoczenia zarzucanych rozpatrzonej reklamacji okoliczności i ich uzasadnienia.
 9. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej na adres Zleceniobiorcy z oznaczeniem pisma jako odwołania od rozpatrzonej reklamacji i wskazania jako uprawnionego do jego rozpatrzenia Rzecznika Interesów Klienta.
 10. Zleceniobiorca uprawniony jest do wniesienia odwołania od rozpatrzonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 11. Rzecznik Interesów Klienta rozpatrzy wniesione odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, jednakże w szczególnie uzasadnionych okolicznościach termin ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe 30 dni.
 12. W sytuacji nie rozpatrzenia odwołania w wyznaczonym terminie uznaje się je za zasadne. W takiej sytuacji Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę do przedstawienia propozycji załatwienia sprawy.
 13. Zgodnie z art. 42 ust 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. O Ochronie Konkurencji I Konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 184) Zleceniobiorca w razie niezadowolenia z zapadłego przed Rzecznikiem Interesu Klienta rozstrzygnięcia kończącego postępowanie reklamacyjne uprawniony jest wnieść w każdym terminie swoją sprawę do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 14. W razie niezadowolenia z czynności zrealizowanych przez Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do wszczęcia postępowania mediacyjnego lub samodzielnie takie postępowanie zainicjować.
 15. Ścieżka reklamacyjna nie jest konkurencyjna względem wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

§6
WARTOŚCI MAKSYMALNE

 1. Wartość Wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy nigdy nie może przekroczyć 23.5% wartości pozyskanego kredytu lub pożyczki brutto.
 2. W sytuacji zobowiązania Zleceniodawcy do uiszczenia kwoty wyższej aniżeli wynika to z §6 ust 1, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania od Zleceniobiorcy zwrotu wynikającej stąd różnicy pomiędzy wartością faktycznego zobowiązania a maksymalną kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy.
 3. W razie zaistnienia okoliczności, o których stanowi §6 ust. 2. Zleceniodawca może domagać się od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% różnicy pomiędzy faktyczna wartością wynagrodzenia wynikającą z decyzji ostatecznej a wartością maksymalną wskazaną w umowie w §6 ust.1
 4. Maksymalna wartość odsetek naliczanych odsetek od nieuiszczonej i wymagalnej kwoty wynagrodzenia wynosi czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polski.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego na podstawie §3 ust 1 niniejszej umowy w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez Zleceniobiorcę, w postaci jednostronnego cofnięcia decyzji ostatecznej.
 6. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych i odstępnego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia do dnia realizacji usługi w postaci przedstawienia klientowi wszystkich pozyskanych ofert instrumentów finansowych.
 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Strony zgodnie ustaliły, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, będą rozstrzygać polubownie.
 4. W sytuacji zastrzeżeń co do należytej realizacji przedmiotowej umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo skorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Strony zgodnie oświadczają, że tekst niniejszej umowy został przez nie przeczytany, co potwierdzają własnoręcznym podpisem, a Zleceniobiorca dokonał wszelkich czynności niezbędnych celem umożliwienia przeprowadzenia ustaleń warunków przedmiotowej Umowy oraz pełnego zrozumienia jej treści przez Zleceniodawcę.

(podpis Zleceniodawcy)

(podpis Zleceniobiorcy)

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin świadczenia Pakietowych Usług Prawnych oraz Ogólne warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych (OWU) do umowy Partnerskiej nr LX/DWB/KLIENT/01/12/2014, w tym postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

(data i czytelny podpis Zleceniodawcy)

Niniejszym oświadczam, iż przeprowadziłem w sposób należyty procedurę zawarcia niniejszej umowy z <imię> oraz udzieliłem informacji o wszelkich skutkach prawnych i finansowych podania niezgodnych z prawdą informacji oraz skorzystania z więcej niż jednej z pozyskanych ofert.

(podpis Doradcy Finansowego)

PERSONAL FINANSE <bieżący adres siedziby> NIP: 8971814867 REGON: 362725620