KREDYTPARTNER

Wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
Nr ............./201#/....

zawarta w dniu ##.##.#### roku w ...

pomiędzy:

Panem/Panią ...
Dowód osobisty serii ...
Pesel: ...
zam ...
zwana dalej "Zleceniodawca"

a

Master Cash Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą zarządu w Warszawie, ul. Pawła Edmunda Strzeleckiego 10C lok. 1015, Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Poznaniu pod nr R175/2018, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717475, z kapitałem zakładowym w wysokości 110 000 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 951-245-52-11, Reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Izabela Słomińska, Występującym na rynku polskim pod marką handlową "Kredytpartner.com.pl"

§ 1.

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na prawach wyłączności świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług pośrednictwa finansowego polegających na pozyskaniu na rzecz Zleceniodawcy co najmniej jednej oferty finansowej (kredytowej), na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.
 2. Przez ofertę finansową w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się ofertę o parametrach finansowych pozyskanego (i możliwego do udzielenia Zleceniodawcy) świadczenia pieniężnego (pożyczka, kredyt), bądź decyzję odmawiającą udzielenia takiego Świadczenia.
 3. Parametry oferty finansowej wynikać będą z zadeklarowanej przez Zleceniodawcę zdolności kredytowej oraz zadeklarowanej przez zleceniodawcę wartości finansowej, na podstawie których instytucje finansowe przedstawią co nąjmniej jedną ofertę udzielenia Zleceniodawcy określonej kwoty świadczenia pieniężnego (pożyczka, kredyt).
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich danych, informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w sytuacji, gdy Zleceniodawca przekaże mu nieprawdziwe dane, informacje lub dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
 5. Zleceniodawca oświadcza, iz nie zataił żadnych informacji ani istotnych faktów niezbędnych dla jego kompleksowej oceny finansowej, a także dla oceny zdolności kredytowej, a wszelkie przekazane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą. Ponadto, Zleceniodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane informacje oraz dokumenty, o których mowa powyżej i zwalnia Zleceniobiorcę od odpowiedzialności w powyższym.

§ 2.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do wyszukania i przedstawienia Zleceniodawcy co nąjmniej jednej oferty finansowej. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do podejmowanie w jego imieniu czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy.
 2. Wyszukanie ofert dla Zleceniodawcy obejmuje wszelkie czynności niezbędne do zawarcia umowy (pożyczki, kredytu), w tym w szczególności poprzez wykonanie czynności faktycznych z oferowaniem określonego świadczenia pieniężnego (pożyczka, kredyt) poprzez przeprowadzenia ustaleń z instytucjami finansowymi w zakresie warunków i parametrów finansowych ofert oraz dokonanie ustaleń w zakresie możliwych terminów zawarcia umowy w poszczególnych instytucjach finansowych.
 3. Zleceniodawca, w przypadku przedstawienia mu przez Zleceniobiorcę więcej aniżeli jednej oferty finansowej, zachowuje pełną swobodę w zakresie wyboru konkretnej z przedstawionych mu ofert.
 4. Zleceniobiorca nie ingeruje w wybory Zleceniodawcy w zakresie przyjęcia konkretnej oferty. Zleceniodawca dokonuje potwierdzenia zgodności oferty (lub ofert) z jego zapotrzebowaniem poprzez złożenie podpisu pod decyzja ostateczna zawierającą finalne parametry pozyskanej i zaakceptowanej oferty finansowej.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku w przypadku zaakceptowania więcej aniżeli jednej ofert finansowej i zawarcia przez Zleceniodawcę więcej aniżeli jednej umowy kredytu i/lub pożyczki w tym samym czasie z różnymi instytucjami finansowymi.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z niepoinformowania przez Zleceniodawcę instytucji finansowej o zawarciu w tym samym czasie więcej aniżeli jednej umowy kredytu i/lub pożyczki z różnymi instytucjami finansowymi.
 7. Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany przez Zleceniobiorcę o skutkach prawnych wynikających z niepoinformowania przez Zleceniodawcę instytucji finansowej o zawarciu w tym samym czasie więcej aniżeli jednej umowy kredytu i/lub pożyczki z różnymi instytucjami finansowymi.

§ 3.

Zleceniodawca:

§ 4.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia realizacji usługi. Za realizację usługi rozumie się przedstawienie Zleceniodawcy wszystkich pozyskanych przez Zleceniobiorcę ofert finansowych.

§ 5.

Usługi o których mowa w § 2 realizowane będą w sposób ciągły, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 6.

 1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę wynoszącą ......................zł netto (słownie: ..........). Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy może ulec podwyższeniu o równowartość udokumentowanych kosztów związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy, albo w przypadku wykonania usług dodatkowych.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy 1/2 (jednej drugiej) wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. w sytuacji, gdy Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji umowy przez zleceniodawcę, po dacie jej zawarcia.

§ 7.

Zleceniobiorca ma prawo zlecić wykonanie części lub całości usług podwykonawcom.

§ 8.

Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę, w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji.

§ 9.

Zabronione jest przenoszenie przez Zleceniodawcę wynikających z niniejszej Umowy praw i obowiązków na osoby trzecie.

§ 10.

 1. Niniejszym Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych - wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu niniejszej umowy.
 2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Kwestie sporne Strony będą się starały rozstrzygać polubownie.
 6. W przypadku zastrzeżeń Zleceniodawcy do co sposoby realizacji niniejszej umowy, zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji.
 7. Umowa niniejsza została sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.