Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Wzór pisma do KRS dla pokrzywdzonych w zw. z likwidacją podmiotu Kancelaria Prawna Proculus Sp. z O.O.

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

Sygn. akt VI Ns-Rej. KRS 15990/18/185

Wnoszę o : nie rozwiązywanie i nie wykreślanie podmiotu Kancelaria Prawna Proculus Sp. z o.o. z KRS.

Uzasadnienie

Podmiot Kancelaria Prawna Proculus Sp. z o.o. (dalej: „Kancelaria”) w 2016 r. prowadził działalność gospodarczą, jak również posiada wierzytelności stanowiące jako aktywa majątku spółki.

Na wstępie oprę się Decyzją Prezesa UOKiK z dnia 22.12.2017 r., nr RWR 11/2017, wyrok prawomocny (dalej: „Decyzja”).

I

Wedle twierdzeń Kancelarii, zaniechała działalność z dniem 31.12.2015 r.

Sprzeczne z dowodem : str. 28 Decyzji — „W reakcji na zawiadomienie o wszczęciu postępowania Spółka, w styczniu 2016 r., nie wskazała, aby zaniechała prowadzenia działalności”.

II

Kancelaria twierdzi,że w roku 2016 nie prowadziła działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i nie zawierała umów z konsumentami.

Fakt : Kancelaria w 2016 r. nie prowadziła działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i nie zawierała umów z konsumentami,jednakże prowadziła działalność w zakresie egzekwowania kwot zapłaty z tytułu pośrednictwa,które były zabezpieczone wekslem własnym i wekslem in blanco, jak również nawiązała współpracę z innym podmiotem.

Dowód : str. 10 Decyzji — „(…) Moja mandantka w dniu 17 sierpnia 2015 r. skutecznie odstąpiła od umowy. Jednakże spółka Proculus sp. z o.o. odpowiedziała pismem z dnia 14 stycznia 2016 r., w którym stwierdziła niemożność odstąpienia od umowy i jednocześnie żąda zapłaty z tytułu pośrednictwa.”

III

Kancelaria nawiązała współpracę z podmiotem Główny Instytut Nadzoru Jakości Sp. z o.o., 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5, KRS 637448, NIP 8971828705.

Dowód : Pismo Kancelarii Prawnej Proculus Sp. z o.o. adresowane do mojej osoby (***). Pieczątka pocztowa z datą 15.09.2016.

W piśmie Kancelaria informuje o nawiązaniu stałej współpracy z ww. podmiotem, jak również o tym, iż ciągle stara się udoskonalać swoją obsługę posprzedażową w celu uzyskania jeszcze lepszego nastawienia do realizowanych przez nią usług takich jak : przywrócenie wiarygodności w oczach potencjalnych kredytodawców, przywrócenie zdolności kredytowej, redukcję kosztów kredytu i restrukturyzację zobowiązań (prowadząc czynności negocjacyjne z Bankami na podstawie stanowiska Przewodniczącego KNF).

Pragnę zaznaczyć,że Główny Instytut Nadzoru Jakości Sp. z o.o. został zarejestrowany w KRS 16.09.2016 r. Podmiot ten pobierał opłatę za usługę, jak również wymagał podpisania pisma, w którym stwierdza się,że wobec Kancelarii Prawnej Proculus Sp. z o.o. nie będzie dochodzić się żadnych roszczeń.

IV

Kancelaria Posiada wierzytelności stanowiące jako aktywa majątku spółki.

Ucieleśnieniem wierzytelności stanowiące jako aktywa majątku spółki są WEKSLE.

Według Decyzji, Kancelaria była zobowiązana w terminie 6 miesięcy od dnia jej uprawomocnienia się do zwrotu pokrzywdzonym weksli.

Kancelaria ten obowiązek zlekceważyła. Do dnia dzisiejszego moje weksle są w posiadaniu spółki (o ile nie zostały zbyte).

Informacyjnie wskazuję, iż weksel należy do papierów wartościowych, inkorporujący wierzytelność pieniężną, jak również ucieleśnia prawa majątkowe prawnego posiadacza. Jest dokumentem potwierdzającym istnienie należności od osób na nim podpisanych, a uprawnionym do realizacji praw majątkowych wynikających z weksla jest jego prawny posiadacz. Weksel stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty. Zawiera jednostronną obietnicę zapłaty, w której wierzyciel ma wyłącznie prawa, a nie obowiązek.

W ujęciu bilansowym weksle zaliczone są do instrumentów finansowych, które powodują powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron u remitenta (prawnego posiadacza). Jest to dogodny instrument dochodzenia swojej należności w razie nie wywiązania się dłużnika z zapłatą gwarantowanego przez weksel zobowiązania. Jest papierem wartościowym,który inkorporuje w sobie określoną wartość majątkową, zaliczanym do środków egzekucyjnych o charakterze pieniężnym. Wystawienie weksla ani nawet sama zapłata za wystawiony weksel w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie skutkuje powstania obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku po stronie wystawcy. Obowiązująca od początku 2007 r. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie wymienia weksli jako dokumentów podlegających opłacie skarbowej, a zatem weksle nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto weksel można zbyć na rzecz podmiotu trzeciego uzyskując tym samym przychód ze sprzedaży weksla – nie wykazując tego.

Nadto weksel stanowi dowód istnienia długu. Weksel to inny środek pieniężny. Wkładem do spółki mogą być także wartości niepieniężne, o ile są zbywalne. Nie budzi wątpliwości,że weksel jako zbywalny papier wartościowy jest przedmiotem wkładu do spółki.

Aktywa majątkowe w postaci weksli są aktywami obrotowymi, gdyż jako zasoby majątkowe o określonej wartości powstały dla przyszłych zdarzeń, które przyniosą jednostce w przyszłości ekonomiczne korzyści. Weksle są również aktywami finansowymi; pełnią ważną funkcję, gdyż można je łatwo przekształcić w formę gotówkową.

Oprócz tego weksel pełni funkcję :

  • gwarancyjną polegającą na tym, że weksel jako zabezpieczenie wyrażonego w nim zobowiązania dłużnika stanowi gwarancję, że zobowiązanie zostanie wykonane.
  • w razie nie wywiązania się dłużnika z zobowiązania stanowi funkcję obiegową polegającą na możności nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych z jednej osoby na drugą w drodze indosowania weksli.

Tak więc Kancelaria posiada majątek zbywalny w postaci weksli.

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty i dowody, że Kancelaria prowadziła działalność w 2016 r. i posiada majątek zbywalny, należy przyjąć za zasadne nie rozwiązywanie i nie wykreślanie podmiotu z KRS.

(podpis)

Załączniki :

  • Pismo Kancelarii dotyczące współpracy w 2016 r. z innym podmiotem.
  • Odpis Decyzji UOKiK nr RWR 11/2017

Do wiadomości :

  • UOKiK Warszawa