Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Korespondencja

Zaniepokojeni ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2018 oraz obawom, iż pokrzywdzeni będą mieli znacznie utrudnione dochodzenie swoich należności, postanowiliśmy poprosić odpowiednie urzędy o zajęcie stanowiska.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Dot. RP I Ds. 41.2016 I Ds. 9.2017 - Podanie i/lub wniosek

Pismo z dn. poniedziałek, 3 wrz 2018 04:10:39 +0200

Szanowni Państwo,

W imieniu osób, które uzyskały status pokrzywdzonego w toku postępowania o sygn. akt RP I Ds. 41.2016 I Ds. 9.2017 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska tutejszej Prokuratury wobec ogłoszenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt VI Ns-Rej. KRS 15990/18/185 zamiesczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2018 r., Poz. 36506 i/lub wnoszę o uniemożliwienie (zablokowanie) takiej decyzji.

Uzasadnienie:
Przedmiotowe ogłoszenie brzmi następująco: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: KANCELARIA PRAWNA PROCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanego pod numerem KRS 495687, ostatni adres: ul. Strzegomska 208, Wrocław. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru". Natomiast ust. 3 decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWR 11/2017 z 22 grudnia 2017 r. stanowi: "3. Na podstawie art. 26 ust. 2, w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (...)nakłada się na Kancelarię Prawną Proculus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez zwrot konsumentom oryginałów przyjętych od nich weksli, wręczonych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, niezawierających klauzuli „nie na zlecenie” lub innej równoznacznej - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji".

Wobec powyżsego, czy podmiot Kancelaria Prawna Proculus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") wywiązał się z obowiązku wynikającego z niniejszej decyzji? Conajmniej setki osób zostało w ten czy inny sposób pokrzywdzonych działalnością Spółki. Mam wobec tego domniemanie, iż pan Krzysztof Graczykowski (prezes zarządu Spółki) stara się uciec od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. Jednocześnie nadmieniam, iż poskodowane przez Spółkę mogą być także skarb Państwa lub nawet banki. W prypadku likwidacji bez postępowania upadłościowego, w jaki sposób poszkodowane osoby i instytucje będą mogły ubiegać się o: zwroty należności, wykonanie postanowienia decyzji UOKiK, odszkodowania itd? Czy Prokuratura zwróci się do Sądu przeciwko rozwiązaniu Spółki czy też mają czynić to (domniemani i rzeczywiści) pokrzywdzeni?

Z poważaniem,
Patryk Miś.

Odpowiedź

Pismo otrzymane dn. śr, 05 wrz 2018 11:10:19 +0200 (źródło do pobrania)

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu Wydział I
ds. Przestępczości Gospodarczej 50-020 Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76/78

Sygn. akt RP I Ds. 41.2016

Wrocław, 4 września 2018 r.

Pan
Patryk Miś
kontakt@wrobieniwfinanse.pl

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 3 września 2018 roku uprzejmie informuję, iż Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nie jest organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Kancelaria Prawna Proculus wywiązuje się z obowiązku nałożonego na nią decyzją UOKiK. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo m.in. przeciwko Krzysztofowi Graczykowskiemu, natomiast nie jest uprawniona do reprezentowania spółki Proculus.

Ponadto informuję, iż tutejsza Prokuratura przekazała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS informację dotyczącą zakresu przedmiotowego i podmiotowego postępowania o sygn. RP I Ds. 41.2016 oraz o statusie jaki w tym śledztwie posiada podejrzany Krzysztof Graczykowski. Jednakże to jedynie w dyspozycji Sądu pozostaje czy uzna te informacje za okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu podmiotu - Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.

Prokurator
Marta Suchecka


Wobec takiej odpowiedzi, nasze działania sukcesywnie podążają do przodu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Dot. RWR 11/2017: Kancelaria Prawna Proculus Sp. z O.O. - Pismo

Pismo z dn. śr, 5 wrz 2018 15:28:29 +0200

Szanowni Państwo,

W imieniu osób, które uzyskały status pokrzywdzonego w toku postępowania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o sygn. akt RP I Ds. 41.2016 I Ds. 9.2017 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska UOKiK (dalej: Urząd) wobec ogłoszenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt VI Ns-Rej. KRS 15990/18/185 zamiesczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 162/2018 r., Poz. 36506.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe ogłoszenie brzmi następująco: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: KANCELARIA PRAWNA PROCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanego pod numerem KRS 495687, ostatni adres: ul. Strzegomska 208, Wrocław. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru". Natomiast ust. 3 decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWR 11/2017 z 22 grudnia 2017 r. (dalej: Decyzja), stanowi: "3. Na podstawie art. 26 ust. 2, w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (...)nakłada się na Kancelarię Prawną Proculus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez zwrot konsumentom oryginałów przyjętych od nich weksli, wręczonych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, niezawierających klauzuli „nie na zlecenie” lub innej równoznacznej - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji".

Wobec powyżsego, czy podmiot Kancelaria Prawna Proculus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") wywiązał się z któregokolwiek (w szczególności cytowanego) obowiązku wynikającego z niniejszej decyzji? Conajmniej setki osób zostało w ten czy inny sposób pokrzywdzonych działalnością Spółki. Mam wobec tego domniemanie, iż pan Krzysztof Graczykowski (prezes zarządu Spółki) stara się uciec od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. Jednocześnie nadmieniam, iż poszkodowane przez Spółkę mogą być także skarb Państwa lub nawet banki. W przypadku likwidacji bez postępowania upadłościowego, w jaki sposób poszkodowane osoby i instytucje będą mogły ubiegać się o: zwroty należności, wykonanie postanowienń Decyzji, odszkodowania itd? Czy Urząd zwróci się do Sądu przeciwko rozwiązaniu Spółki czy też mają czynić to (domniemani i rzeczywiści) pokrzywdzeni?

Domniemuję, iż w tej sprawie wobec Sądu Rejonowego Urząd powinien zająć stanowisko wnosząc tam odpowiednie pismo wraz z dowodami przeciwko takiej decyzji.

Z poważaniem,
Patryk Miś.

Odpowiedź

Pismo otrzymane dn. śr, 03 paź 2018 14:51:25 +0200

Pan
Patryk Miś
kontakt@wrobieniwfinanse.pl

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na poniższy [tu: powyższy - przyp. red.] meil uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmuje prawem przewidziane czynności, zmierzające do wyegzekwowania obowiązku nałożonego na Kancelarię Prawną Proculus Spółka z o.o. we Wrocławiu, w decyzji nr RWR 11/2017.

Przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798 ze zm.) nie dają podstaw prawnych, aby zająć stanowisko, w jaki sposób poszkodowane osoby i instytucje będą mogły ubiegać się o: zwroty należności, wykonanie postanowień Decyzji, odszkodowania itd.

Działając jako wierzyciel Skarbu Państwa, UOKiK zajął stanowisko w związku z ogłoszeniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 162/2018 (5550) z 22 sierpnia 2018 r., pozycja 36506.

Z poważaniem
Agnieszka Jacyszyn
Zastępca Dyrektora

Delegatura we Wrocławiu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wroclaw@uokik.gov.pl
tel. 71 323 63 80
fax 71 323 63 98
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
www.uokik.gov.pl

Infolinia UOKiK konkurencja.uokik.gov.pl


Drodzy, wniosek z powyższego jest prosty. Każdy, kto czuje się poszkodowany przez działalność Kancelarii Prawnej Proculus, powinien niezwłocznie wysłać odpowiednie pismo do Sądu. Tutaj dostępny przykładowy wzór tego, co można napisać. Jeżeli sami nie będziemy za wszelką cenę walczyć o swoje, nikt za nas tego nie zrobi.