Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Kancelaria Prawna Proculus Sp. z o.o.

Dane podstawowe
KRS 0000495687
NIP 8943051742
REGON 022343243

Adresy

  1. ul. Strzegomska 208
    54-243 Wrocław

Nowości

MSiG nr 162 / 2018 z dn. 2018-08-22

Poz. 36506. KANCELARIA PRAWNA PROCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000495687. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2014 r., sygn. akt VI Ns-Rej. KRS 15990/18/185. [BMSiG-36282/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: KANCELARIA PRAWNA PROCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowanego pod numerem KRS 495687, ostatni adres: ul. Strzegomska 208, Wrocław.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W wypadku osób pokrzywdzonych, zamieszczamy Wzór pisma do KRS, czyli to, co można im napisać. To tylko przykład, w związku z tym musimy pamiętać, aby pismo przeredagować pod swoją sytuację.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa www.proculus.pl [kopia na archive.org z dn. 2016-02-10]

Spółka, która teoretycznie pośredniczyła pomiędzy Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem oraz Council Sp. z o.o. a bankami. Jej główną rolą było pobieranie opłat za umowy pośrednictwa finansowego w okresie przełomu lat 2014-2015, a ostateczne umowy pośrednictwa finansowego sporządzane były także na Proculus. Więcej informacji w Decyzji poniżej, a także wspomnianych tu działalności.

Decyzje Prezesa UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta)

Spółka została ukarana decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nr RWR-11/2017 zdn. 22.12.2017 łączną kwotą 2 914 028,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy dwadzieścia osiem zł).

Za co?:

Ponadto Proculus w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji ma obowiązek zwrotu oryginałów weksli. Czekamy zatem: miejmy nadzieję, że do owego obowiązku się zastosuje.

Zobacz też…

Artykuł Jak „spożytkowano” finanse publiczne? – cz. 2.